SIQs stadgar

Detta är SIQs stadgar.

§1 Ändamål

Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) skall stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället.

Sveriges konkurrenskraft som nation skall stärkas och den gemensamma välfärden höjas genom en fortlöpande förändringsprocess som leder till att arbete och produktion, varor och tjänster tillfredsställer kundens uttalade eller underförstådda önskemål och behov.

§2 Verksamhet

Inom SIQ skall finnas ett ständigt aktuellt kunnande om både den teoretiska delen av kvalitetsbegreppet och den praktiska tillämpningen av detta. SIQ skall skapa, samla och sprida kunskap. SIQ skall förutom att vara ett samlande, pådrivande och resursskapande organ för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet, även verka för ett effektivt svenskt deltagande i internationellt samarbete. SIQ skall främst vara verksamt inom områdena information, utbildning samt forskning och utveckling. Därutöver skall SIQ vid behov vara ett oberoende organ för speciella uppgifter inom kvalitetsområdet.

§3 Styrelse

SIQs angelägenheter handhas av en styrelse som består av 7 ledamöter med suppleanter.

Intressentföreningen Kvalitetsutveckling (Intressentföreningen) utser 3 ledamöter med suppleanter. Rådet för Kvalitetsutveckling (Rådet) utser 1 ledamot med suppleant. NUTEK utser 3 ledamöter med suppleanter.

Styrelsen utser inom sig ordförande samt övriga funktionärer som den finner erforderliga. Styrelsen äger inom sig att tillsätta arbetsutskott samt bestämma dess uppgifter i särskild arbetsordning.

§4 Programråd

Styrelsen äger att tillsätta programråd med huvuduppgift att föreslå riktlinjer för och innehåll i SIQs olika program.

Programråden består av ordförande och det antal ledamöter som styrelsen finner ändamålsenligt. Dessa utses av styrel- sen efter hörande av NUTEK och Intressentföreningen.

Ordförande och övriga ledamöter i råden kan utses för en tid av högst tre år i sänder.

§5 Styrelsens uppgifter

SIQs verksamhet leds av dess styrelse. I styrelsens uppgifter ingår särskilt

  • att ansvara för genomförande av den verksamhet som överenskommits mellan staten, Intressentföreningen och institutet
  • att fastställa riktlinjer för SIQs verksamhet
  • att fastställa allmänna villkor för uppdragsverksamheten vid SIQ
  • att före budgetårets början för påföljande budgetår fast- ställa programbudget samt budget för SIQs verksamhet samt överlämna dessa till Intressentföreningen, Rådet och NUTEK för kännedom
  • att årligen senast fem månader efter budgetårets utgång till Intressentföreningen, Rådet och NUTEK avge redogörelse för SIQs verksamhet under sist förflutna budgetår
  • att utse verkställande direktör för SIQ
  • att fastställa löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören och övrig personal
  • att utfärda arbetsordning och de övriga föreskrifter som erfordras för att reglera SIQs utöver vad som framgår av dessa stadgar

§6 Styrelsesammanträde

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta arbetet så kräver eller då minst tre ledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutsför då vid sammanträdet minst fyra ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

Protokoll skall föras vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden.

§7 Verkställande direktör

Verkställande direktören leder SIQs arbete. Direktören är föredragande inför styrelsen och verkställer dess beslut.

Direktörens arbetsuppgifter och villkor skall preciseras i särskilt avtal mellan denne och styrelsen.

§8 Rådet för Kvalitetsutveckling

SIQ är sekretariatet åt Rådet. Verkställande direktören är Rådets sekreterare.

Kostnader för Rådets möten samt resekostnader inom landet för rådsledamots deltagande i ordinarie rådsmöte, bestrids av SIQ.

§9 Förvaltning av resultat

SIQ äger att för sitt ändamål genom beslut i styrelsen tillvarata, förvalta, upplåta och överlåta rätt till samtliga resultat som kommer fram i SIQs verksamhet oavsett om dessa är immateriellt skyddbara eller ej.

§10 Donationer

SIQ må kunna motta gåvor och donationer som syftar till att främja dess verksamhet.

§11 Räkenskapsår

SIQs räkenskapsår skall vara 1 juli 1995 – 31 december 1996 samt därefter kalenderår.

§12 Bokslut och verksamhetsrapport

Bokslut för SIQs verksamhet skall för varje budgetår föreligga senast två månader efter budgetårets utgång. Verksamhetsrapport skall föreligga senast 5 månader efter verksamhetsårets utgång.

§13 Revision

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall granskas av två revisorer, av vilka den ena utses av Intressentföreningen och den andra av NUTEK. Den förstnämnde skall vara auktoriserad.

Av revisionsberättelsen skall senast sex månader efter budgetårets utgång ett exemplar inges till Intressentföreningen och ett till NUTEK.

§14 Revision

Skulle SIQ upphöra med sin verksamhet, skall dess tillgångar, i den mån de icke enligt donationsföreskrifter skall disponeras på annat sätt överlämnas till NUTEK för att efter styrelsens förslag, användas för kvalitetsbefrämjande verksamhet.

§15 Stadgeändring

Ändringar av dessa stadgar föreslås av styrelsen efter hörande av Intressentföreningen och NUTEK. Ändringarna fastställs av regeringen.