Kvalitetsmodell

SIQ Managementmodell

SIQ Managementmodell är en ledningsmodell som driver förbättrade resultat. Modellen bidrar till en helhetssyn. Den fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan. SIQ Managementmodell är utvecklad från forskning och praktisk tillämpning. Den bygger på tre hörnpelare – Kulturen, Strukturen och Systematiken.

Därför rekommenderar vi SIQ Managementmodell

 • Modellen driver förbättrade resultat
 • Modellen bidrar till en helhetssyn i er verksamhet
 • Modellen utvecklar anpassningsförmågan hos organisationen

Ladda ner utan kostnad (obs att nedladdningen inte fungerar bra med Safari som webbläsare)

SIQ Managementmodell 2022

SIQ Managementmodell handbok 2022

SIQ Management Model 2022 (Eng)

SIQ Management Model Manual 2022 (Eng)

SIQ Managementmodell

Utvecklar anpassningsförmågan hela tiden

SIQ Managementmodell är en så kallad ”excellencemodell”. Mycket förenklat syftar excellencemodeller till att stödja en organisation att göra ”rätt saker” på ”rätt sätt” och nå framgång. Med ”rätt saker” avses produkter; varor och/eller tjänster som organisationens intressenter, kunder och brukare efterfrågar och värdesätter. Med ”rätt sätt” avses att organisationen har och hela tiden utvecklar ändamålsenliga arbetssätt och processer för att leverera ”rätt saker”.

För att nå framgång måste det alltid vara en balans mellan det man levererar och erbjuder som organisation och på vilket sätt man gör det. Det måste finnas balans mellan en organisations inre och yttre effektivitet. Varje organisation lever i en föränderlig värld. Vad som är ”rätt sak” och ”rätt sätt” idag är inte nödvändigtvis det i morgon. Därför driver och trycker SIQ Managementmodell på att hela tiden utveckla anpassningsförmågan hos organisationen för att alltid vara relevant och därmed nå framgång.

Modellen uppdateras regelbundet

Uppdateringar om hållbarhet och strategiska resonemang

I början av år 2022 publicerade SIQ flertalet vetenskapliga publikationer om excellencemodeller i den internationella tidskriften Total Quality Management and Business Excellence. Den nya kunskapen tillsammans med återkoppling från användare av modellen har bidragit till ett antal uppdateringar av 2022 års versions av SIQ Managementmodell – sammantaget en utveckling av resonemanget om hållbar framgång i den femte kvalitetsvågen – Quality 5.0.

Bland annat efterfrågar modellen nu tydligare om följande:

 1. Presumtiva kunders förväntningar och önskemål och hur ett strategiskt arbete kan tydliggöra detta.
 2. Proaktivitet och samverkan med partnerverksamheter är delar som också lyfts fram tydligare som viktiga komponenter i att leda och styra mot hållbar framgång med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
 3. I detta blir det även viktigt med en samsyn om vad processledning innebär i praktiken med både tillitsstyrda och detaljstyrda processer.
 4. Slutligen syftar årets uppdaterade version även att utveckla ett stöd för utveckling av medarbetarskapets betydelse för hållbar framgång – vad innebär det för en verksamhet att leda för ett medarbetarskap?

De tre hörnpelarna

Kulturen – De fem framgångsfaktorerna

Kulturen i SIQ Managementmodell baseras på framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer. De fem faktorerna vägleder beslut och handling för motivation och riktning.

Framgångskort

 • Skapar värde med kunder och intressenter
  En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenters uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och handlande.
 • Leder för hållbarhet
  Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald.
 • Involverar motiverade medarbetare
  En förutsättning för en framgångsrik organisation är motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö. Alla ser sin roll i helheten och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens utveckling.
 • Utvecklar värdeskapande processer
  Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunder och intressenter. Processorientering stimulerar förebryggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunder och intressenter.
 • Förbättrar verksamheten och skapar innovationer
  Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer får ledare och medarbetare kunskap om vad som kan uppnås och vägen dit. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet.

Strukturen

Strukturen är en modell för vilka frågor vi ställer oss för att kunna se och organisera.

Strukturen

Systematiken

Systematiken består av ett sätt att ställa frågor som leder till insikt om hur den egna verksamheten fungerar. Det är först när vi blir medvetna om hur vi gör, som vi kan förbättra det vi gör.

Systematiken

Den kompletta guiden för hållbar verksamhetsstyrning.

Anna Hellberg Wulfing, verksamhetsutvecklare HSB Stockholm