Till alla inlägg

SIQ 30 år – Hållbar framgång

Nyhet
2020-12-04

Idag, på SIQs 30-årsdag, står vi mitt i ett paradigmskifte där framgångsrika organisationer är de som inte bara på bästa sätt förstår kunder, medborgares och övriga intressenters behov, utan som även väger in framtida generationers behov. Företag och organisationer med kvalitet som strategi har nöjdare medarbetare, nöjdare kunder och uppvisar en mer hållbar verksamhet.

Enligt 2020 års version av SIQ Managementmodell skapar dagens organisationer framgång genom att;

  • Skapa värde med kunder och intressenter
  • Leda för hållbarhet
  • Involvera motiverade medarbetare
  • Utveckla värdeskapande processer
  • Förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Dessa fem framgångsfaktorer utgör den operativa grunden för SIQs arbetssätt att skapa, samla och sprida kunskap för att framgångsrikt leda organisationer. För att hela tiden säkerställa en relevans i SIQs erbjudanden och råd har vi etablerat en dialogplattform för vidareutveckling av principer för att leda och styra organisationer mot hållbar framgång. Vi ser principiella likheter mellan ”Quality 5.0” och den japanska regeringens formerande av ”Society 5.0” vilket kan ses som en vidareutveckling av Industri 4.0. I fokus står frågeställningen om vilket framtida samhälle vi vill skapa och hur tekniken stödjer detta.

Begreppet ”Svensk Kvalitet”

Låt oss kort gå tillbaka 30 år i tiden. Idag, den 4 december 2020 är det på dagen 30 år sedan SIQ grundades vid en ceremoni vid Dicksonska palatset i Göteborg. Begreppet ”Svensk Kvalitet”, som fått sig en del törnar under 70- och 80-talet, skulle återupprättas. Svenskt näringsliv kände allt mer av den ökande globala konkurrensen. Mot bakgrund av detta formades redan från starten SIQs uppdrag att verka för en kvalitetsutveckling i alla sektorer av det svenska samhället. Kvalitetsbegreppet hade då historiskt sett varit förknippat med produktegenskaper och toleranser och krav, men i och med det japanska undret och framväxandet av begreppet Total Quality Management, TQM, kom definitionen av kvalitet att bli synonymt med kundtillfredsställelse. Det vill säga att det är de som är avnämare/brukare av varor och tjänster och deras syn på vad som levereras, och den grad på vilket det löser deras behov, som utgör själva kvalitetsdefinitionen.

Under dessa 30 år har SIQ därmed verkat för att öka organisationers förmåga att förstå och tillfredsställa sina kunders och medborgares behov och förväntningar. Givet att kvalitet blev synonymt med kundtillfredsställelse gav det sig naturligt att utveckla metoder för att mäta kundnöjdhet i olika branscher. Baserat på tidig forskning inom området bildades Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som idag är en ledande aktör för att mäta kundnöjdhet inom olika branscher och där SIQ är huvudman.

3 000 examinatorer

I SIQs stadgar kan läsas att; ”Inom SIQ skall finnas ett ständigt aktuellt kunnande om både den teoretiska delen av kvalitetsbegreppet och den praktiska tillämpningen av detta. SIQ skall skapa, samla och sprida kunskap.” Mot bakgrund av det utgår all SIQs verksamhet från forskning och evidensbaserad kunskap. SIQ koordinerar även Swedish Quality Management Academy, SQMA, som samlar svenska lärosäten som bedriver forskning kring kvalitetsutveckling. Internationellt sett utgör SQMA en unik plattform och bidrar till att positionera svensk kvalitetsforskning i en ledande position.

För att operationalisera och tillgängliggöra de senaste forskningsrönen, avseende hur organisationer leds och styrs med framgång, har SIQ genom alla år erbjudit och vidareutvecklat en excellencemodell som idag heter SIQ Managementmodell. I nära 30 år har SIQ delat ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till organisationer som utgör föredömen för andra att lära av. Samma modell utgör även grunden för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Över åren har upp emot 3000 personer i svenska organisationer utbildats till så kallade ”examinatorer” och därvid lärt sig principerna och utvärderingsmetodiken kopplat till SIQ Managementmodell.

Dagens paradigmskifte

SIQ har två huvudmän, dels staten via Näringsdepartementet/Tillväxtverket och dels SIQs Intressentförening. Idag är 120 organisationer medlemmar i SIQ och utvecklar aktivt sitt kvalitetsarbete tillsammans med SIQ och de andra medlemsorganisationerna. För att ytterligare skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling har SIQ sedan starten erbjudit utbildning och rådgivning, idag samlat på plattformen ”SIQ Akademi”.

Världen förändras allt fortare och idag efterfrågar kunder lösningar på sina behov, snarare än enskilda produkter. Lösningar, ofta kombinationer av varor och tjänster, som förändras radikalt genom nya teknologier och med stöd av digital teknik och artificiell intelligens. Vi ser traditionella branscher omstöpas och affärsmodeller ändras i mycket hög grad det har aldrig tidigare varit så komplext att leda organisationer för framgång.

Idag då SIQ fyller 30 år står vi mitt i ett paradigmskifte där kvalitetsbegreppet håller på att ta ytterligare ett steg. Vi ser att de mest framgångsrika organisationerna väger in och ser även framtida generationer som kunder. Inte minst covid-19 pandemin gör skiftet uppenbart. Dels ser vi hur snabb och föränderlig världen är, dels att organisationer som bidrar till hållbara lösningar här och nu är de mest framgångsrika.

Vi vill tacka våra intressenter för all utvecklande samverkan under 30 år och samtidigt bjuda in till framtidens kvalitetsarbete. Mot bakgrund av det, och 30-årsdagen till ära, lanserar vi stolt vår nya och uppdaterade hemsida. Vi ses där och i alla våra aktiviteter för vidare samverkan och hållbar framgång i sikte!

Med vänliga hälsningar,

SIQs styrelse

Anna Nilsson-Ehle, Styrelsens Ordförande
Åke Ljungdahl, Vice Ordförande, Sr Director, Operational Development and Quality, Volvo Car Corporation
Johan Carlsten, Docent och f.d. Vicerektor, Chalmers
Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Qulturum
Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Göran Lundwall, vd och koncernchef Almi
Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare, Sammanhållen utveckling för god och nära vård
Helena Thunander Holmstedt, Ekonomidirektör Försvarsmakten
Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör Lantmäteriet
Mats Deleryd, vd SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling