Utmärkelser

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsut-märkelse för framgångsrika organisationer. Alla svenska företag och organisationer, privata som offentliga, som har målet att bli riktigt fram-gångsrika är välkomna att delta. Ni kan även delta med exempelvis en division, förvaltning, avdelning eller affärsenhet. Anmäl er om ni strukturerat och långsiktigt arbetar med kvalitetsarbete och vill få en utvärdering av eller större insikt om ert kvalitetsarbete.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet - hållbar framgång

 • Stödjer utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet
 • Ger en detaljerad återföring till alla deltagande organisationer
 • Hjälper verksamheter i sin utveckling mot framgång i världsklass

Anmälan 2023 öppnar snart

Produktblad 2022

Regler och anvisningar 2022 (inkl. pris)

Vad är Utmärkelsen Svensk Kvalitet?

Utmärkelsen Svensk Kvalitet – hållbar framgång fokuserar på att finna goda förebilder och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling mot framgång i världsklass.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet – hållbar framgång har som syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och att lyfta fram förebilder till inspiration för andra och genom att de deltagande verksamheterna får ett underlag till sitt förbättringsarbete.

Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet – hållbar framgång innebär en omfattande beskrivning av verksamheten, utförd av egna medarbetare. När medarbetare på alla nivåer ställs inför frågeställningar som ni valt för er verksamhetsutvärdering växer en ny medvetenhet fram om var man står och vad som kan uppnås. Detta är den bästa drivkraften för förbättringsarbete.

Att delta skapar engagemang

Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet kräver noggrann planering utifrån tidplanens bestämda datum. Ett deltagande innebär ett tävlingsmoment med ett tydligt mål, vilket skapar ett positivt engagemang hos alla medarbetare. Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet kan vara ett av de viktigaste steg du och din organisation tar.

Därför är det givande att vara med i kvalitetsutmärkelsen

 • det ger en helhetsbild över er verksamhet
 • det skapar ett tydligt nuläge, synliggör styrkor och förbättringsmöjligheter
 • det synliggör sambanden mellan arbetssätt och resultat
 • det ger stimulans i det systematiska kvalitetsarbetet och underlag för fortsatt utvecklingsarbete

Skapar förutsättningar för hållbar framgång

Alla kan delta

Såväl stora som små organisationer kan delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Tjänste- och varutillverkande företag deltar sida vid sida. Näringsliv, förvaltning och offentlig sektor möts på samma plan. SIQ prövar och godkänner deltagandet.

Alla går i mål

Det första etappmålet nås när det egna arbetet med beskrivningen av er verksamhet är färdig. Det andra etappmålet utgörs av den omfattande utvärdering som görs av ett examinatorteam. Teamet består av utvalda och specialutbildade examinatorer från svenska företag och organisationer som arbetar med utvärdering av den organisation de tilldelats.

En handlingsplan för framtiden

Den sista etappen är återföringsrapporten från examinatorerna – ett dokument som samlar organisationens starka sidor och förbättringsområden. Resultaten från utvärderingen kan ligga till grund för den deltagande organisationens strategiska planering. Examinatorteamet arbetar mellan 600 och 800 timmar med återföringsrapporten.

Alla är vinnare

Att fullfölja ett deltagande i Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär i sig själv en vinst. Vinsten består av den kompetensutveckling och de förbättringar som uppnås på vägen. SIQ utfärdar ett deltagarbevis till alla organisationer som deltar.

Föredöme för kvalitetsutveckling

Den eller de organisationer som bedöms vara föredömen för hållbarhetsinriktad, kunddriven verksamhetsutveckling i Sverige får ta emot diplomet för Utmärkelsen Svensk Kvalitet vid en högtidlig ceremoni. Den eller de organisationer som kommit långt i sin hållbarhetsinriktade, kunddrivna verksamhetsutveckling, men ännu inte uppnått nivå för Utmärkelsen Svensk Kvalitet kan om så bedöms få ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling.

Regler för deltagande

Vem kan delta? I Utmärkelsen Svensk Kvalitet – hållbar framgång 2022 kan varu- och tjänsteproducerande organisationer eller delar därav i privat och offentlig sektor delta. Fler än en utmärkelse eller erkännande kan delas ut. För att vara berättigad att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet ska organisationen bedriva en verksamhet som gör det möjligt att på ett meningsfullt sätt redogöra för verksamheten enligt kriterierna i den modell som valts.

Verksamheten ska i allt väsentligt kunna verifieras inom Sverige.

Den deltagande organisationens verksamhet ska bedrivas självständigt, vilket innebär att den:

 • är klart definierad och avgränsad med avseende på ansvar, befogenheter, resultat med mera. Detta ska vara dokumenterat i till exempel årsredovisning, organisationsplan eller motsvarande.
 • inte främst är en intern stödfunktion åt annan enhet. Organisation som omfattar flera enheter med i det närmaste identisk verksamhet får delta med endast en enhet under samma år.

Det är SIQ som prövar och godkänner en organisations deltagande. Beslut baseras på uppgifter om struktur, kunders organisatoriska ställning samt verksamhetens utformning.

Den organisation som erhåller Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2021 kan inte erhålla Utmärkelsen 2022 eller 2023.

Se tidigare års mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Den 1 december presenterades 2022 års utmärkelsemottagare, Västerviks Bostads AB.

Domarkommitténs motivering:

” Västerviks Bostads AB uppvisar en stor kvalitetsmognad med ett tydligt kundfokus. Verksamheten kännetecknas av ett engagerat inkluderande ledarskap och delaktiga medarbetare. Cheferna leder företaget utifrån värdegrunden ”Allas delaktighet” och ledningsvisionen ”Målmedvetna medarbetare med självförtroende och arbetsglädje”. Verksamheten uppvisar beständiga höga resultat över tid som är relaterade till systematiska arbetssätt. 

Västervik Bostad AB har en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten, och företaget tillämpar arbetssätt som involverar medarbetare, kunder och intressenter för att förbättra verksamheten och skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Med få beslutsnivåer och korta beslutsvägar möjliggörs en hållbar utveckling och ett hållbart resultat utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

Västervik Bostads AB är en stark förebild för den kultur, struktur och den systematik som skapar förutsättningar för hållbar utveckling över tid. Genom sin engagerade ledning och sina involverade medarbetare samt genom ett förtjänstfullt arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling är de en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2022″ 

Domarkommitté 2022

 • Anders Mellberg, Konsult och tidigare VD Agria, Ordförande i Domarkommittén
 • Ann-Charlotte Järnström, Ekonomidirektör, Västra Götalandsregionen
 • Åke Ljungdahl, konsult och tidigare Senior Director Quality, Volvo Cars
 • Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

Utmärkelsen Svensk Kvalitet – hållbar framgång syftar till att stödja utvecklingen av ert förbättrings- och kvalitetsarbete, bidra med bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete samt identifiera och lyfta fram goda förebilder. Alla svenska företag och organisationer, såväl privata som offentliga, kan delta.

Hitta er potential – delta ni också!

Bli examinator!

Att bli examinator är ett sätt att utveckla dig själv och din organisation genom att lära av andra. Som examinator får du möjlighet till en både praktisk och teoretisk kvalificerad managementutbildning, som löper under en längre tid.

Att fira framgångar och dela glädjen med andra skapar ett brett engagemang långt utanför den egna verksamheten.

Anna Hellberg Wulfing, verksamhetsutvecklare HSB Stockholm


Annette Björnson

Utmärkelsen Svensk Kvalitet, SIQ Examinatorsutbildning och kommunnätverk
073-670 62 00
annette.bjornson@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.