Till alla inlägg

Vi vidareutvecklar SIQs Modell – så går det

Nyhet
2017-08-22

SIQs Modell är en ledningsfilosofi som bygger på att skapa en helhetssyn och bidra till en kultur som prioriterar ständigt förbättringsarbete. Nu gör vi en grundlig uppdatering av modellen, med lansering senare i höst.

Vår filosofi bygger på att skapa en helhetssyn och bidra till en kultur som prioriterar ständigt förbättringsarbete. Nu gör vi en grundlig uppdatering av SIQs Modell. Åsa Rönnbäck som leder arbetet berättar här om utvecklingsprojektet.

Hur går arbetet med att uppdatera SIQs Modell?

Det går bra! Det har varit ett arbete som pågått under två år nu. Vi bedriver det som interaktivt forskningsprojekt och det sker i samproduktion mellan forskare och praktiker. För SIQ som forskningsinstitut och brygga mellan akademi och praktik är interaktiv forskning den bästa metoden att utgå ifrån. Men det tar också mycket tid att dels bedriva forskningsstudier och dels utveckla produkter tillsammans med andra. Utvecklingsarbetet innebär inte att modellen är felaktig idag. Den är i grunden bra och innehåller till största delen rätt byggstenar, men utvecklingen går snabbt idag och det finns områden som modellen är svagare inom som vi stärker upp.

Vad är gjort? Vad återstår?

Vi har under dessa två år utvecklat en prototyp för utvecklad SIQs Modell. Prototypen har utvecklats tillsammans med forskare och i workshops tillsammans med praktiker. Vi har kommit så långt att vi nu testar denna prototyp i fem organisationer i olika branscher: transport, fastighet, industri, region och skola. Utifrån detta test utvärderar och förbättrar vi prototypen nu i höst. Till en utvecklad modell skriver vi också en handbok med forskningsbaserade rekommendationer om hur modellen kan användas för att uppnå resultat. Utöver detta behöver vi göra modellen mer digital än den är idag. Syftet är att modellen ska bli mer användarvänlig.

Är du nöjd med den nya modellen?

Jag är övertygad om att ändringarna som görs i modellen är helt rätt för att göra modellen ännu mer relevant för svenska organisationer och företag. 

Hur kommer lanseringen av den nya modellen att gå till?

Vi kommer att ha tre lanseringsdatum mot slutet av året: 22 november i Göteborg, 5 december i Stockholm, och 7 december i Malmö. Då kommer modellen vara klar och vi kommer att berätta om ändringarna som är gjorda och ge råd kring användningen.

Föreslår SIQ att alla organisationer som arbetar med SIQs Modell byter till den nya modellen under 2018?

Ett råd är att gå igenom den utvecklade modellen nästa år för att se om organisationen har utvecklade arbetssätt och resultat inom alla områden som modellen efterfrågar, bland annat innovation i form av större förnyelsesprång och hållbarhet. För de organisationer som har en verksamhetsbeskrivning framtagen utifrån SIQs nuvarande modell och vill arbeta med den nya modellen behöver göra ett arbete dels att föra över arbetssätt och resultat till den nya strukturen, men också komplettera inom områden som den nya modellen efterfrågar. Innan den nya modellen börjar användas rekommenderar vi att en intressentanalys genomförs för att veta vilka kunder och intressenter organisationen har. Hållbarhet har nämligen integrerats tydligt genom hela modellen och efterfrågar både arbetssätt och resultat för alla hållbarhetsdimensioner.

Varför behövs en uppdatering?

Forskning har visat att modellen har förbättringspotential. Det finns utmaningar som svenska organisationer och företag står inför idag som inte modellen omhändertar. Även språk- och begreppsmässigt behövs det uppdateringar. Forskning har även identifierat vilka områden i modellen som har största påverkan på resultat och vilka områden som inte driver resultat. Även där har vi sett att modellen behöver göras om. SIQs Modell ska vara uppdaterad och relevant, men också driva resultat. Det har vi lagt stort fokus på i utvecklingsarbetet.