Förbättringsverktyg

SIQ Management Index

Vilka är era främsta styrkor och var ser ni störst behov och potential för utveckling? SIQ Management Index ger er en bild av nuläget i verksamheten i relation till faktorer som kännetecknar framgångsrika organisationer.

Då fungerar SIQ Management Index som bäst:

 • Syftet med mätningen kommuniceras tydligt inom verksamheten
 • Det finns en vilja att utveckla ledningsgruppen som team
 • Insikten om att det är ledarnas samlade perspektiv som tas tillvara

Ett ledningsstöd för hållbar framgång

Förbättrar verksamhetens resultat

SIQ Management Index omfattar mer än en pulsmätning. Med den efterföljande workshopen konkretiserar ledningsgruppen vad förbättringsarbetet bör fokusera på. Syftet är att förbättra verksamhetens resultat genom att utveckla arbetssätten inom prioriterade områden.

 • Mätningen visar hur era ledare uppfattar verksamheten i relation till de framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer.
 • Styrkor och förbättringsområden kopplat till befintliga arbetssätt och resultat identifieras.
 • Med er ledningsgrupps gemensamma reflektioner om verksamhetens nuläge ökar samsynen om vad som bör ges prioritet.
 • SIQ Management Index ger möjlighet att följa organisationens utveckling över tid men också att göra jämförelser med andra verksamheter.

SIQ Management Index resultat

Helhetsgrepp med kort startsträcka

Med en relativt liten insats framträder organisationens nuläge i ett helhetsperspektiv. Insikterna om nuläget ger ledningen bättre förutsättningar att se hur verksamheten kan nå sina mål. Som komplement till svar från ledningsgruppen inkluderas ett antal direktrapporterande ledare som respondenter i själva mätningen. SIQ Management Index särskiljer sig gentemot många andra mätningar genom att även visa variation, dvs. i vilken grad ni som ledningsgrupp har samsyn i hur verksamheten bedrivs och de resultat som uppnåtts. Frågebatteriet, som är baserat på SIQ Managementmodell, innehåller fyrtiofem forskningsbaserade frågeställningar. Områdena täcker kunder & intressenter, medarbetare, ledning, verksamhetens processer samt resultat med fokus på hållbarhet i olika perspektiv.

Fokus på förbättring

En bra timing att använda SIQ Management Index är i samband med det strategiska arbetet. En forskningsstudie gjord av Chalmers och Mittuniversitetet visar på några gemensamma framgångskriterier bland företag och organisationer som använt verktyget.

 • Syftet med mätningen kommunicerades tydligt inom verksamheten.
 • Det fanns en vilja att utveckla ledningsgruppen som team.
 • Insikten att det är ledarnas samlade perspektiv som tas tillvara.

Så här går det till

Efter att syfte med SIQ Management Index har förankrats med involverade grupper gör vi en plan för mätning och workshop.

 1. Den webbaserade undersökningen tar ca 15–20 minuter att besvara per respondent.
 2. Rapporten sammanställs och analyseras av SIQ varefter resultatet presenteras och diskuteras inom ledningsgruppen.
 3. Baserat på detta prioriterar ledningen de viktigaste förbättringsområdena till stöd för verksamhetens strategi och vägval.
 4. Reflektionen och lärandet ledare emellan utvecklar samarbetet och ger bättre förutsättningar för spridning av best practice i verksamheten.

SIQ Management Index drivs och koordineras av SIQ i nära samverkan SKI, Svenskt Kvalitetsindex, som svarar för genomförandet av mätningen.