Utbildningar

Hållbar framgång i kubik – kurs i tre moduler

Kvalitet och Hållbar utveckling - för Hållbar Framgång i din verksamhet. Vi erbjuder en kurs i tre moduler med fokus på kvalitet och hållbarhet. Kursmodulerna i kvalitetsutveckling och hållbar verksamhetsutveckling är väl beprövade som distanskurser vid Uppsala Universitet. I ett samarbete med oss på SIQ har kurserna kompletterats med SIQ Managementmodell för att kompetensutveckla dig och din organisation för hållbar framgång.

Du lär dig att:

  • växla ut sambanden mellan framgång, kvalitet och hållbarhet i din verksamhet
  • föreslå konkreta kvalitets- och hållbarhetsindikatorer och mål som ger resultat
  • leda utifrån helhetsperspektiv och systematisera ett sammanhängande förbättringsarbete
  • förbättra ledningssystemen med tillhörande processer kopplat till krav på hållbar utveckling
  • effektivt bidra till en värdeskapande verksamhet

Kommande tillfällen

Självstudier under 2023 - med löpande startseminarium

Medlemspris: 15000 kr

Pris: 15000 kr

 SYFTE 

Syftet med utbildningen är att erbjuda ett aktuellt kvalificerat innehåll kring framgångsrik ledning och styrning, kvalitetsutveckling och hållbar utveckling. 

Efter kursen kommer du att kunna: 

●växla ut sambanden mellan framgång, kvalitet och hållbarhet i din verksamhet

●föreslå konkreta kvalitets- och hållbarhetsindikatorer och mål som ger resultat

●leda utifrån helhetsperspektiv och systematisera ett sammanhängande förbättringsarbete till nytta för de som verksamheten finns till för och inom ramen för de resurser som finns 

●förbättra ledningssystemen med tillhörande processer kopplat till krav på hållbar utveckling

●effektivt bidra till en värdeskapande verksamhet

Kursen ger dig också möjlighet till erfarenhetsutbyten och nätverk för er som leder kvalitets- och förbättringsarbete med fokus på hållbar framgång. 

Efter genomgången kurs ska du som deltagare kritiskt kunna bedöma insatser som fordras inom den egna verksamheten samt kunna stödja och leda ett hållbarhetsinriktat förändrings- och förbättringsarbete. 

MÅLGRUPP 

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, ledare, kvalitetsledare, kvalitetsstrateg, verksamhetsutvecklare, utvecklingsansvarig, projektledare eller är med i en ledningsgrupp. 

TID 

Kursen ges en gång per termin och omfattar tre moduler. Delarna är fristående och genomförs som distansstudier i egen takt med gemensamma seminarier. 

KURSAVGIFT 

Kursavgiften inkluderar lärplattform, digitalt studiematerial, seminarier och coaching med erfarna kursledare. 

UPPLÄGG OCH TID 

MODUL 1: Ledning och styrning med SIQ Managementmodell 

Denna modul ger förståelse för en modern ledning av kvalitets- och förbättringsarbete samt hur denna kan tillämpas inom en organisation. Vi diskuterar hur intressenternas behov på bästa sätt kan mötas samt hur verksamhetens kvalitetsbristkostnader kan reduceras samtidigt som hållbarheten stärks. 

-Självstudier i SIQ Managementmodell, med instuderingsfrågor och inlämningsuppgifter i en lärportal kring Kultur, Struktur och Systematik för Hållbar Framgång.

-Avslutas med en reflektion kring den egna verksamheten

-Lärarledd gemensam nätverksträff för utbyte av erfarenheter och fortsatt nätverkande efter kursens slut

Kursansvarig: SIQ – Kajsa Nyman 

MODUL 2: Kvalitetsutveckling 

-Självstudier och inspelade föreläsningar i Kvalitetsutveckling med praktisk tillämpning på din organisation.

-Teori och metod kring kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling

-Processer, projekt och linjeorganisation -vad är vad och hur kan de samspela?

-Modeller för mål, mätning, ständiga förbättringar och att systematisera organisationens kvalitetsarbete i kombination med hållbar utveckling.

-Praktiska övningar som stärker din organisation

-Personlig coaching av kursledare.

Kursledare: Ann Eberhardsson

MODUL 3: Hållbar verksamhetsutveckling 

-Självstudier och inspelade föreläsningar i Hållbar utveckling med praktisk tillämpning på din organisation.

-Teori och metodik kring Hållbar utveckling (Social, ekologisk, ekonomisk) samt Planetens gränser och TBL (TripleBottom Line) etc.

-Hållbar utveckling i styrning, ledning och genomförande i verksamhet och verksamhetsutveckling

-Modeller för mål, mätning, hållbarhetseffekter och hållbarhetsredovisning (GRI, ISO mm) -Hållbar verksamhetsutveckling

-Praktiska övningar som stärker din organisation

-Personlig coaching av kursledare.

Kursledare: Ann Eberhardsson

DISTANS 

Utbildningen genomförs digitalt i flexibel takt. 

Kan med fördel kombineras med ordinarie arbete.