Till alla inlägg

SIQs remissyttrande kring kvalitet i välfärden

Nyhet
2017-06-09

Med utgångspunkt i den forskning och praktisk erfarenhet som finns samlad kring kvalitetsfrågor i Sverige, hjälper SIQ gärna till i det fortsatta arbetet kring kvalitet i välfärden.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling – menar att kvalitet går att mäta och därmed utveckla. Grunden i all förbättring och utveckling är en förståelse för nuläget och då är mätning och utvärdering centralt. 

Idag finns mängder av goda exempel på framgångsrikt kvalitetsarbete inom skola, vård och omsorg, vilka vi bland annat belyser genom Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola. 

Välfärdsutredningens slutbetänkande lyfter fram att berörda myndigheter bör identifiera och utveckla modeller för arbetssätt som kan stödja och utveckla en mer personcentrerad välfärd med en god samverkan över olika huvudmanna- och specialiseringsgränser. Grunden i en modern definition av kvalitet bygger just på en kundcentrering. I välfärdssammanhang innebär det att ställa patienterna, brukarna, eleverna – kunderna i centrum och att mätning av kundnöjdhet är plattformen för förbättring. 

Mot bakgrund av det stödjer SIQ utredningens förslag om utveckling av modeller för en mer personcentrerad välfärd och ser fram emot att bidra i arbetet med specialist- och forskarkompetens inom kvalitetsområdet.

Läs SIQs remissyttrande.

Se slutbetänkandet på regeringens webbplats.