Till alla inlägg

Processledning för miljöhållbarhet

Blogg
2020-01-17

När vi tänker på kvalitet så tänker vi kanske på uppfyllande av satta krav från en kund. I framtiden kanske kraven kommer inkludera inte bara de från kunderna utan också de från samhället. Det här ingår i Quality 5.0 och SIQ Managementmodell. Det är därför det är så viktigt att studera metodik och verktyg inom kvalitetsutveckling för att undersöka om de är användbara för att identifiera och nå kraven från både kunder och samhället.

Kontexten för min studie är godstransportbranschen, en bransch med låg marginal som har stor press på sig för att minska sin miljöpåverkan.

För att börja med en sådan studie har jag valt att se på ett samhällskrav som är både kritisk och aktuellt, miljöhållbarhet. Miljömässig hållbarhet håller på att bli ett samhällskrav för företag inom alla branscher. Kontexten för min studie är godstransportbranschen, en bransch med låg marginal som har stor press på sig för att minska sin miljöpåverkan. I det här affärsområdet är tyvärr miljöhållbarhet inte ett prioriterat kundkrav, vilket gör det svårt för företag att motivera stora investeringar eftersom tid och kostnad fortfarande är kundens prioritet.

Kan processledning fungera för att sträva efter miljöhållbarhet?

Processledning är en metodik inom Total Quality Management (TQM) som har använts i flera branscher för att förbättra affärsresultat. Processorientering och fokus på kunderna gör att företag kan identifiera och tillfredsställa aktuella och latenta behov ifrån deras kunder. Frågeställningen blir alltså; Kan processledning fungera för att sträva efter miljöhållbarhet? Syftet med min studie är därför att utforska möjligheterna av att använda processledning som ett verktyg för att minska miljöpåverkan från små och medelstora företag inom godstransportbranschen.

Minskad miljöpåverkan intresserar kunderna

Principerna från processledning finns redan inom företagen och de behövs för implementeringen av metodiken. Verktygen inom processledning kan associeras med miljöåtgärder utförda av företagen och minska deras miljöpåverkan. Studien bekräftade att implementeringen av processledning borde ske stegvis för att undvika underutvecklade ledningssystem och för att öka möjligheterna för att metodiken ska bli framgångsrik. Företaget kan då välja verktyg baserat på var i implementeringen det befinner sig. Dessutom kan miljöinitiativ integreras i varje steg av implementeringen. Ett överraskande resultat från studien var att en minskad miljöpåverkan av deras tjänster kan intressera nuvarande kunder och dra till sig nya.

Några utmaningar är motstånd mot förändring, avsaknad av kunskap och resursbegränsningar.

Med processledningsimplementeringen, precis som med andra företagsförändringar, finns det några utmaningar som motstånd mot förändring, avsaknad av kunskap samt resursbegränsningar. Det här leder till de anpassningarna av processledning som krävs för att kunna öka miljömässig hållbarhet hos företag inom godstransportbranschen. Först och främst så behöver metodiken en förenkling så att företagen kan utföra implementeringen med de resurser de har till godo. Några krav borde uppfyllas för att implementering ska kunna ske på ett framgångsrikt sätt så som tydlig kommunikation ifrån ledningen, utbildning av anställda och involvering av alla medarbetare.

Studien genomfördes med en aktionsforskningsapproach, i samarbete med två svenska godstransportföretag och är en del av ett forskningsprojekt på Linköpings universitet. Den här studien ingår i min licentiatavhandling.

Med vänliga hälsningar,

Priscilla Navarro, Linköpings universitet