SIQ Kommunnätverk

SIQ Kommunnätverk vänder sig till kommuner som arbetar med kvalitetsutveckling och som vill bli bättre. Nätverkets syfte är att stödja och stimulera kommuner med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Genom kommunnätverket erbjuds ett kompetent forum för erfarenhetsutbyte och möjlighet att få ny kunskap med fokus på frågeställningar och utmaningar som kommuner står inför.

SIQ Kommunnätverk riktar sig till kommundirektörer och de som driver den strategiska kvalitetsutvecklingen inom kommunenledningen. SIQ erbjuder genom kommunnätverket en strukturerad samverkan mellan kommuner med intresse att tillsammans driva frågor kring kvalitetsutveckling.

Vi erbjuder medlemmarna att:

  • Höja kvalitetskompetensen med fokus på gemensamma utmaningar
  • Synliggöra kvalitetsutveckling, lyfta fram goda exempel och skapa föredömen
  • Inspirera, sprida forskning och nya metoder
  • Erbjuda kompetens- och erfarenhetsutbyte
  • Lära av och med varandra i nätverket

Behovet av stärkt kvalitet ökar, inte minst i tider av ekonomiska utmaningar. Att göra rätt saker och att göra dem på rätt sätt är grundläggande målsättningar för kvalitetsutveckling vilket i sin tur ger förutsättningar för en mer hållbar verksamhet. Det innebär inte minst att testa sig fram systematiskt för att utveckla fungerande arbetssätt, något som kan ta tid och resurser i anspråk.

Men alla behöver inte uppfinna allting själva. Genom kommunnätverket delas lärdomar och erfarenheter mellan kommunerna. Syftet är inte minst att göra organisationerna mer snabbfotade och effektivare i att utvecklas och på så vis bättre möta behoven för de kommunerna finns till för.

Ibland kommer de bästa lösningarna från helt andra håll eller branscher. Därför erbjuds kommunnätverket att tillsammans göra utblickar genom studiebesök till olika regioner och länder i vårt närområde. 

Kommunnätverket möttes i Skövde i början av 2020 innan pandemin slog till.

Inriktning och upplägg

Nätverkets årliga agenda med temaområden med två fördjupningsteman utgår från behov och utmaningar som framkommer i dialog mellan kommundirektörer och företrädare för ledningen bland de kommuner som ingår i nätverket och SIQ.  

Medlemskommunerna bidrar i aktivt samskapande till nätverkets utformning och innehåll. Varje fördjupningsområde innehåller två mötestillfällen/workshops digitalt eller fysiskt där främst samordnare för kommunens strategiska kvalitetsarbete och medarbetare som berörs av teamat deltar. För att på bästa sätt kunna ta del av och lära av varandras erfarenheter, turas kommunerna om att vara värd för mötena. Värdkommunen står då för lokaler vid de fysiska träffarna. Arbetstid, eventuella resor och logi står respektive arbetsgivare för. Utöver fördjupningarna initierar och leder SIQ även studiebesök och/eller studieresa där målgruppen är personer i kommunledningen och de som leder det strategiska kvalitetsarbetet. 

Att vara med i SIQs kommunnätverk ger kommunen möjlighet att arbeta med kvalitetsutveckling i samverkan med andra kommuner som också vill utvecklas. Tillsammans bidrar vi till att kommunerna kan ta sig an nuvarande och framtida utmaningar på ett framgångsrikt sätt.

Kontakta gärna Katarina Barter för mer information!