Till alla inlägg

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020 till Solna

Pressmeddelande
2020-11-30

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra att inspireras och lära av. 2020 års utmärkelse tilldelas Dibber Rullens Särskola i Solna. Skinnskattebergs kommunala förskolor får ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling.

Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola lyfter SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling fram skolverksamheter som driver ett föredömligt systematiskt kvalitetsarbete. Skolorna utvärderas gentemot SIQ Managementmodell, en forskningsbaserad kvalitetsmodell som lägger stor vikt vid både val av arbetssätt, uppnådda resultat och ständiga förbättringar. SIQ driver Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Skolverket.

I år tilldelas Dibber Rullens Särskola i Solna Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola och Skinnskattebergs kommunala förskolor får ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling. Utmärkelserna delas ut av Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, under Rikskonferensen Bättre Skola som arrangeras den 13-14 januari 2021.

– De här skolorna visar vikten av ett långsiktigt ledarskap, tydliga och systematiska arbetssätt och en kultur där både elever och personal blir medskapare i framgången, kommenterar Mats Deleryd, vd för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020 till Dibber Rullens Särskola i Solna

Domarkommitténs motivering:

Dibber Rullens Särskola är en särskola med förskoleklass till gymnasiesärskola samt korttidstillsyn.

Verksamheten genomsyras av ett tydligt fokus på elever samt uppvisar utarbetade arbetssätt för att skapa värde tillsammans med såväl elever som vårdnadshavare. En öppen och tillåtande kultur finns med ett inkluderande engagerande ledarskap och involverade delaktiga medarbete. Verksamheten har en hållbarhetsinriktad verksamhetsutveckling där ständiga förbättringar står i fokus genom systematiskt arbete. Skolan uppvisar en hög processmognad, med avsevärd integration och samverkan inom olika processer. Verksamheten har en påtaglig kvalitetskultur och uppvisar beständiga höga resultat som är relaterade till arbetssätten, framförallt gällande kunder, intressenter och medarbetare. 

Verksamheten vid Dibber Rullens Särskola är en stark förebild inom kultur, struktur och systematik och är därmed en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020.

Patricia Larsson, rektor, till vänster och bilder från verksamheten.

– Det känns otroligt hedrande och vi är så glada för utmärkelsen! Att skapa en hållbar verksamhet i en föränderlig värld, då behöver vi arbeta med ständiga förbättringar, det bidrar till utveckling för dem vi är till för. Det går inte att genomföra en sådan här kvalitetsresa utan alla fantastiska medarbetare så denna utmärkelse är verkligen tillägnat dem. Tillsammans skapar vi förutsättningar att få världens viktigaste värden att växa. Våra elever, vårdnadshavare och medarbetare ger feedback varje dag kring vad vi behöver veta för att möjliggöra lärandet så varje elev får möjlighet till en utbildning som ställer höga förväntningar med rimliga krav, säger rektor Patricia Larsson.

Dibber Rullens Särskola är en grundsärskola och gymnasiesärskola med förskoleklass där inriktningen är ämnesområden. På Dibber Rullen arbetar 20 medarbetare som ständigt söker den bästa undervisningsformen för varje elev och på så sätt bidrar till att varje elev får ett lärande för ökad livskvalité.

Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2020 till Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhet

Domarkommitténs motivering:

Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhet är välplanerad med god samverkan och integration. Verksamheten kännetecknas av ett engagerat närvarande ledarskap och involverade medarbetare. Tillsammans leder skolans arbetssätt och kultur positivt till barnens utveckling, kundnöjdhet, en bättre och utvecklande arbetsmiljö samt ett bättre samhälle. Verksamheten har ett strukturerat och integrerat kvalitetsarbete samt en kultur som präglas av delaktighet, engagemang och förbättringsarbete. Förskolan uppvisar förmåga att ställa om sina arbetssätt vid förändringar i omvärlden eller förändrade krav. Processerna styrs med tydlig koppling till verksamhetsidé, vision och värderingar. Det finns potential att utvecklas ytterligare genom tydligare koppling mellan processer och resultaten av de valda och tillämpade arbetssätten.

Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhet är en förebild som genomsyras av ett ledarskap och en kultur som skapar förutsättning för hållbar utveckling och de gör sig därför väl förtjänta av ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom ramen för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020.

Marianne Andersson till vänster på mittenfotot och bilder från verksamheten.

–Vi är fantastiskt glada över att få ett erkännande från SIQ – Bättre skola. Under många år har vi arbetat för ständig förbättring av verksamheten och skapat arbetssätt som ger ett värde i verksamheten. Tack vare pedagoger med stort engagemang och hög delaktighet har vi lyckat bli en verksamhet med nöjda kunder och medarbetare som arbetar tillsammans för en hållbar framtid. Förskolans vision om att vara en trygg plats där tillit, lek och arbetsglädje skapar lust att lära och stimulans att växa har hjälpt oss att alltid ha barnen i fokus. Vi är otroligt stolta över att få ett bevis på att Skinnskattebergs kommun har förskolor med hög kvalitet, säger rektor Marianne Andersson.

Skinnskattebergs kommun har fem förskolor med cirka 200 barn. Vår verksamhetsidé är att driva förskola med hög kvalitet. Vi strävar efter hållbarhet, såväl social, ekologisk och ekonomisk. Syftet med verksamheten är att erbjuda utbildning till barn i en kreativ och trygg miljö. Målet är att ge kunskap och social utveckling till alla barn i verksamheten. Varje enskilt barn ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och förutsättningar för att möta framtida utmaningar.

Domarkommittén för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020

  • Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (Ordförande i Domarkommittén)
  • Anna Karin Anfelt, rektor, Örebro kommun, tidigare utmärkelsemottagare
  • Per-Arne Andersson, direktör SKR, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad 
  • Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund
  • Ebba Kock, Ordförande Sveriges Elevkårer
  • Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates AB

För ytterligare information kontakta gärna: