Till alla inlägg

Kvalitet från behov till användning

Nyhet
2020-08-31

Den svenska kvalitetsklassikern ”Kvalitet från behov till användning” har kommit ut i ny utgåva. Här berättar författarna Bo Bergman och Bengt Klefsjö för oss om hur boken ursprungligen kom till och vilka förändringar i samhället som särskilt bidragit till nya kapitel i den nya utgåvan.

Den svenska kvalitetsklassikern ”Kvalitet från behov till användning” har kommit ut i ny utgåva. Här berättar författarna Bo Bergman och Bengt Klefsjö för oss om hur boken ursprungligen kom till och vilka förändringar i samhället som särskilt bidragit till nya kapitel i den nya utgåvan.

Hur kom det sig att ni skrev boken ursprungligen?

– 1990 när den första upplagan av ”Kvalitet från behov till användning” publicerades hade ”Nationalkommittén för Svensk Kvalitet” som leddes av Prins Bertil övergått i SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling och fått den övergripande uppgiften att samordna och bidra till kvalitetsutveckling i Sverige. I USA hade man skapat en nationell kvalitetsutmärkelse 1987. Kvalitetsstandarden ISO 9000 publicerades 1987. EFQM, en europeisk organisation för kvalitetsutveckling, startades 1989 av Europakommissionen för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft och minska kvalitetsgapet mellan Europa och Japan, som efter andra världskrigets slut byggt upp sin industri med ett starkt fokus på kvalitet. I samma veva hade regelbundna mätningar av kundnöjdhet startat i Sverige via Svenskt Kvalitetsindex (SKI), och termer som Total Quality Management, Sex Sigma och Lean hade börjat nå landet.

– Allt detta gjorde att det började uppstå en nyfikenhet och medvetenhet om kvalitetsfrågorna och deras betydelse för svenskt näringsliv och det svenska samhället.

– Vi lärde känna varandra 1975 och konstaterade att vi båda hade studerat matematisk statistik i Lund. 1990 kände vi båda ett behov och ansvar som representanter för de enda universitet i landet med forskning och utbildning inom kvalitetsområdet att samverka och gemensamt göra våra röster hörda på olika sätt. Trots att vi hade en bas i matematisk statistik insåg vi båda att vi representerade ett mycket stort och tvärvetenskapligt ämnesområde. Vi skrev först upplagan för att lyfta fram bredden i områden och samtidigt skapa en bok på svenska som kunde utgöra basen i olika utbildningsprogram och samtidigt vara ett stöd för kvalitetsutveckling i samhället på olika sätt.  

– Valet av Studentlitteratur som förlag var enkelt eftersom Bengt redan 1965 publicerat en matematikbok där som sedan följdes av flera andra innan ”Kvalitet från behov till användning” publicerades 1990.

Skulle ni rekommendera de som läst boken att läsa om den nu? Varför?

– Naturligtvis – annars hade ju ingen ny upplaga behövts. Vi hoppas verkligen att gamla läsare inte ska bli besvikna när de läser denna nya upplaga. Visst kommer de att känna igen en hel del, men det har tillkommit så pass mycket nytt att vi hoppas den nya upplagan ger de flesta läsarna en värdefull uppdatering.

På vilken sätt har er bok påverkat synen på kvalitet i Sverige anser ni själva?

– Vi vågar nog påstå att boken är ganska unik, även i internationellt perspektiv, genom att den försöker skapa den helhet inom kvalitetsområdet som vi kallar ”offensiv kvalitetsutveckling”. Förmodligen har vi påverkat utvecklingen här. Det är exempelvis många studenter genom åren som sagt att ”nu äntligen förstår vi hur det vi läst i andra kurser vid universitetet hänger ihop”. Vi har försökt sätta ihop områden från, till exempel, organisationsteori, psykologi, ledarskap och matematisk statistik för att skapa en helhet baserad på de sex hörnstenarna ”sätt kunden i centrum”, ”basera beslut på fakta”, ”arbeta med ständiga förbättringar”, ”arbeta med processer”, ”skapa möjlighet för alla att vara delaktiga” och ”utveckla ett engagerat ledarskap”. Den undersökning som SQMA genomförde häromåret om vilka värderingar som utgör basen i kvalitetsutveckling landade i våra hörnstenar.

– Begreppsstrukturen med värderingar, arbetssätt och verktyg som ligger till grund för bokens framställning verkar också fått fäste i landet. Bokens breda syn på olika begrepp som ”kvalitet” och ”kunder” och grundsynen som är starkt kundorienterad och fokuserad på ständig förbättring har nog också färgat av sig.

– Ett skäl till att boken varit uppskattad är kanske att vi lyckats balansera mellan ett mer praktiskt inriktat och erfarenhetsbaserat sätt att skriva och ett strikt vetenskapligt och akademiskt förhållningssätt och att vi försökt vara generösa med illustrerande exempel. Vi har också ansträngt oss att skriva med ett språk som ska vara begripligt, tydligt och någorlunda lättläst.

– Vi hoppas så klart att boken haft viss påverkan och tycker oss se vissa tecken på det. Boken, som har spritts i uppemot 60 000 exemplar under 30 år, och ibland kallats ”kvalitetsbibeln”. Delvis därför har den nya upplagan försetts med bibelband.

Vi på SIQ gratulerar till 30-årsjubiléet sedan boken kom ut första gången och ska med intresse läsa den nya utgåvan!