Till alla inlägg

Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

Pressmeddelande
2018-12-06

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola lyfter fram förebilder för andra skolor att inspireras och lära av. 2018 års utmärkelse tilldelas Fredrikshovs slotts skola i Stockholm och Nyköping Strand Utbildningscentrum för deras föredömliga systematiska kvalitetsarbete och starka kvalitetskultur.

Årets mottagare Fredrikshovs slotts skola och Nyköpings Strand Utbildningscentrum är konkreta bevis på att ett aktivt och tydligt ledarskap ger förutsättningar för lärare att göra ett bra arbete och ha eleverna i fokus.

– Bra struktur, kultur och systematik ger förbättrade resultat över tid oavsett utgångsförutsättningar, säger Mats Deleryd, vd för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola lyfter SIQ fram skolor som driver ett föredömligt kvalitetsarbete och kan fungera som förebilder för andra skolor att inspireras av. SIQ har regeringens uppdrag att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället.

Utmärkelserna delas ut under högtidliga former under Rikskonferensen Bättre Skola den 16 januari i Skövde, dit alla som arbetar med kvalitets- och ledarskapsfrågor i skolvärlden är välkomna.

Domarkommitténs utlåtande:

Fredrikshovs slotts skola

Fredrikshovs slotts skola är en grundskola med undervisning från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har de senaste åren kontinuerligt placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige.

Skolan har en hållbarhetsinriktad, kunddriven verksamhetsutveckling och uppvisar en avsevärd integration och samverkan inom olika processer. Det finns en påtaglig kvalitetskultur inom nästan alla delar av organisationen, där förbättringar genomförs löpande. Skolan har ett medvetet, strukturerat kvalitetsarbete som är starkt värderings- och resultatstyrt. Skolan visar utmärkta beständiga resultat som är relaterade till arbetssätten.

Fredrikshovs slotts skola är med sin tydliga ledning, sina kompetenta medarbetare och sitt systematiska kvalitetsarbete ett lysande föredöme och en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.

Fredrikshovs slotts skola har ett medvetet, strukturerat kvalitetsarbete som är starkt värderings- och resultatstyrt.

– Det är väldigt kul att få den här utmärkelsen! Våra elever har åstadkommit mycket bra resultat i många år och det känns bra att kunna visa att det inte är en slump, utan en konsekvens av ett ledarskap och väl utformade arbetssätt som är djupt rotade i våra värderingar, kommenterar Fredrikshovs slotts skolas rektor Maija Möller Grimakova. Vi vill vara ett föredöme för andra skolor och har som mål att ligga i framkant i pedagogisk utveckling, och den här utmärkelsen känns som ett tydligt bevis på att vår systematik leder oss rätt.

Nyköping Strand Utbildningscentrum

Nyköping Strand Utbildningscentrum är ett yrkesgymnasium med stort fokus på utveckling av sina elevers kompetens och kreativitet. Skolan uppvisar arbetssätt som främjar en kultur präglad av engagemang, nytänkande och förbättringar.

Skolan har engagerade ledare och medarbetare som genom uthålligt arbete utvecklar verksamheten med utgångspunkt i ett omvärldsorienterat kundperspektiv. Ledarskapet visar en medveten öppenhet, med stark tilltro till elever och medarbetare.

Skolan har under flera år arbetat systematiskt med att definiera och utveckla sina processer och arbetssätt utifrån elevernas väg genom utbildningssystemet. Att få elever att lyckas är skolans mål, drivkraft och kritiska framgångsfaktor. Ett viktigt resultat är elevernas höga anställningsgrad efter avslutad utbildning.

Sammantaget gör detta att Nyköping Strands Utbildningscentrum är en värdig mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.

Ett viktigt resultat för Nyköping Strand Utbildningscentrum är elevernas höga anställningsgrad efter avslutad utbildning.

– Vi är så otroligt glada och det känns som ett kvitto på flera års envist och systematiskt utvecklingsarbete att nu få Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola, säger Hannu Husa, rektor för Nyköping Strand Utbildningscentrum. Alla våra arbetssätt utgår från en djup övertygelse att våra elever ska lyckas, växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar och personlighet. Det är så belönande att se att genom alla medarbetares engagemang, rätt ledarskap och rätt struktur går detta att åstadkomma varje dag.

2018 års domarkommitté för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

  • Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund (ordförande i domarkommittén)
  • Per-Arne Andersson, Direktör SKL
  • Anki Bäck, Rektor Byleskolan Täby
  • Ulla Hamilton, VD Friskolornas Riksförbund
  • Lina Hultqvist, Ordförande Sveriges Elevkårer
  • Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB

Fakta om skolorna

Fredrikshovs slotts skola

Fredrikshovs slotts skola startades för 24 år sedan. Skolan befinner sig i Fredrikshovs slott lokaler. Huvudmannen för skolan är Stiftelse Carpe Diem. Skolan är icke politisk eller religion bunden och verksamheten är inte vinstdrivande.På skolan går det ca 300 elever från förskoleklass till åk 9.Fredrikshovs Slotts skola profilerar sig i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Skolan har högsta meritvärde i landet bland avgångselever i flera år.

www.fredrikshov.se

Nyköping Strand Utbildningscentrum

Nyköping Strand Utbildningscentrum har nationella gymnasieutbildningar för restaurang och livsmedel (RL) och hotell och turism (HT). Dessutom har de introduktionsutbildning och gymnasiesärskola med inriktning på kök (HRHOT). Totalt studerar ca 150 ungdomar på skolan som har 30 medarbetare.

Skolan har öppen verksamhet i sina undervisningslokaler i form av lunch och à la carteservering där eleverna får pröva sina kunskaper ”på riktigt” i en levande restaurangmiljö. De arbetar nära verkligheten. Årligen genomförs aktiviteter i och utanför skolan där eleverna får möjlighet att pröva sina kunskaper och möta kunder, gäster, företag och organisationer. Elever genomför också APL, arbetsförlagd lärande såväl i Sverige och i Europa.

www.nsutbildning.se

För ytterligare information kontakta gärna